درد دل

درد دل

خدایا ممنون از این که به ما دو تا دست دادی تا اون رو جلوی هر مترسکی دراز کنیم.

خدایا ممنون از این که به ما دو تا پا دادی تا به خاطر هر چیز ونا چیز دنیایی٬اینور واونور بدویم .

خدایا ممنون از این که دو تا چشم دادی به ما تا به جای اینکه نعمت هات رو ببینیم٬... .

خدایا ممنون از این که دو تا گوش دادی به ما تا به جای ذکر تو ٬ناسزا بشنویم.

خدایا ممنون از این که بهمون دهن دادی تا به جای ذکر تو ٬نا سزا بگیم.

خدایا ممنون ...

خدایا ممنونواسه جهان به این بدی ، چی میشد اگه دست به ساختنش نمی زدی؟

نویسنده : خودم !

/ 2 نظر / 16 بازدید
محمد صادق حسین زاده

از سایت مدرسه پیدا کردی این مطلب رو؟