دفترچه خاطرات داکــا(مهر)

واحد پول داکا

واحد پول داکا ، تاکا می باشد که تقریباً معادل است با ١۵تومان . عکس هایی از انواع این پول ها را برای شما دوستان عزیز قرار داده ام .

1

2

۵ تاکایی

3

4

۵٠٠ تاکایی

5

6

١٠٠٠ تاکایی

7

١٠٠ تاکایی

9

10

١٠ تاکایی

10

٢ تاکایی (اسکناس)

11

٢ تاکایی (سکه)

12

۵ تاکایی

13

١ تاکایی

٢٠ تاکایی

/ 0 نظر / 12 بازدید