/ 1 نظر / 78 بازدید
نيما

ايا اصولا حقيقتي در دنيا داريم يا همه چيزهايي كه ميبينيم خيال است ؟از كجا اطمينان داشته باشيم كه اشيايي را كه درك ميكنيم واقعيت داشته ياشند؟شايد همه اين ها خواب باشد؟ما چگونه بدانيم كه وجود ما واقعي است ممكن است هيچ واقعيتي در دنيا نباشد وهمه چيز خيالي باشد همه چيز دروغ باشد؟هركسي اين سوال را از خودش بپرسد كه چه دليلي داريم كه اصولا واقعيتي وجود دارد ؟ايا ما دليلي براي اين داريم كه ما حقيقي هستيم؟شايد